Zkušenosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s užíváním nikotinových sáčků

Publikoval redakce v

Autor | VÁCHOVÁ, A., KULHÁNEK, A.

Citace | VÁCHOVÁ, A., KULHÁNEK, A. Zkušenosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s užíváním nikotinových sáčků. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (2), 86–92; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0002.

Klíčová slova | Nikotin – Nikotinové sáčky – Studenti – Vzorce užívání – Závislost

Východiska | Studenti vysokých škol spadají do skupiny mladých lidí, kteří mohou být osloveni novými nikotinovými produkty na trhu. Studenti pedagogických fakult i učitelé by měli být o těchto výrobcích dostatečně informováni také z důvodu svojí profese. Cíle | Cílem výzkumu bylo zmapovat zkušenosti studentů Pedagogické fakulty UK s užíváním nikotinových sáčků. Metody | Výzkum byl proveden pomocí anonymního on-line dotazníkového šetření v platformě Survio.com. Oslovení studenů proběhlo přes ročníkové e-maily a studentský facebookový účet. Data byla analyzována v programu MS Excel. Soubor | Výzkumu se zúčastnilo 493 respondentů (současných studentů pedagogické fakulty), z toho 86,0 % žen. Výsledky | Celoživotní prevalence užívání nikotinových sáčků činila 7,5 %. V posledních 30 dnech je užilo 2,2 % respondentů, v posledních 7 dnech 1,4 % a každodenní užívání uvedlo 1,2 % respondentů. Nejčastějším motivem k užití nikotinových sáčků byla zvědavost. Dalšími důvody byly stimulační účinky sáčků, absence zápachu či snadné používání výrobku. Většinou je užívají ve společnosti svých přátel nebo na místech, kde je zakázáno kouřit cigarety, jako např. v restauracích a barech. Nejčastějšími negativními účinky byly nevolnost, bolest hlavy a závratě. Mezi pozitivními účinky převažovaly pocit uvolnění a zlepšení nálady. Závěr | Tato studie je jednou z prvních studií v ČR, která se zaměřuje na užívání nikotinových sáčků u studentů VŠ. Přínosem studie jsou nové poznatky o tom, jak často, za jakých okolností a z jakých důvodů užívají studenti pedagogické fakulty nikotinové sáčky a jaké účinky při jejich užívání pociťují.

 

Experience of the Use of Nicotine Pouches among the Students of the Faculty of Education of Charles University

Author | VÁCHOVÁ, A., KULHÁNEK, A.

Citation | VÁCHOVÁ, A., KULHÁNEK, A. Zkušenosti studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s užíváním nikotinových sáčků. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (2), 86–92; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0002.

Keywords | Nicotine – Nicotine pouches – Students – Patterns of use – Addiction

Background | University students belong to a group of young people who may find novel nicotine products appealing. In addition, both prospective and practising teachers should also be informed about these products for professional reasons. Aims | The aim of the research was to map the experience of the students at the Faculty of Education of Charles University with the use of nicotine bags. Methods | The research was conducted using an anonymous online survey on the Survio.com platform. The students were contacted via email groups and a student Facebook account. The data was analysed in MS Excel. Sample | The research involved 493 respondents (current students at the Faculty of Education), with females accounting for 86.0% of the sample. Results | The lifetime prevalence of nicotine pouches among the students was 7.5%. 2.2% had used them in the last 30 days, 1.4% in the last seven days, and 1.2% reported daily use. Curiosity was the most common motivation for using nicotine pouches. Other reasons included the stimulating effects, absence of odour, or the ease of use of the product. The students mostly prefer to use the pouches together with friends or in places where it is forbidden to smoke cigarettes, such as restaurants and bars. Nausea, headaches, and dizziness were the most common negative effects reported. The positive effects included feelings of relaxation and elevation of one’s mood. Conclusion | This study is one of the first studies in the Czech Republic focused on the use of nicotine patches amongst university students. The research brings new insights into how often, under what circumstances, and for what reasons students at the Faculty of Education use nicotine pouches and what effects they experience when using them.

Celý článek ke stažení zde: